Svjetski Bošnjački Kongres – PROGLAS

sbk

26. juni 2013. godine

P R O G L A S

o poštivanju temeljnih prava Bošnjaka povodom popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini

Preambula

Svjetski bošnjački kongres, na Vanrednoj sjednici Senata SbK-a odlučio je uputiti zahtjev bosanskoj javnosti, svim odgovornim državnim tijelima i političkim organizacijama, ali i stranim institucijama koje štite opća ljudska i nacionalna prava ljudi u biH. u zahtjevu se traži da se preduzmu hitne mjere u cilju zaštite ljudskih prava bošnjaka koja su svim lju- dima garantirana relevantnim Deklaracijama i drugim pravnim dokumentima o ljudskim pravima koji su dio ustavnog poretka i u našoj zemlji. Prava bošnjaka su ozbiljno ugrožena konceptom, idejom i postavljenim popisnim pitanjima pripremljenim za popis stanovniš- tva bosne i Hercegovine koji treba da uslijedi tokom ove godine.

Naime, kreatori popisa, a posebno oni koji su formulirali popisna pitanja su jedino prema bošnjacima postupili tako da su pitanjima o njihovom nacionalnom, zemaljskom i vjer- skom identitetu dovela u koliziju koja može zbuniti ispitanika i voditi ka stvaranju pogreš- ne statističke slike bosne i Hercegovine.

Tvorci pitanja nisu ni jednom drugom narodu na našem prostoru postavili slične dileme u odnosu na njihov nacionalni identitet koje su postavili bošnjacima, tako da identifika- ciji Srba, Hrvata, roma, Jevreja i sl. nema alternative, mada su dijelovi tih naroda nosili drukčija narodna etnička ili historijska imena (Cincari, Vlasi, Dubrovčani, Dalmatinci i sl.). Ne postoji dilema niti izbor između imena bošnjak i musliman. u pitanju je jedan narod, jedna “etnija”, i bez obzira koliko različitih imena imala i koristili to će uvijek biti pripadnici istog naroda.

Svjetski bošnjački kongres smatra da postupak namjernog odvajanja bošnjaka i muslimana stvara dodatnu zabludu, te da se u njemu vidi intencija da se stanje nacionalne identifika- cije bošnjaka vrati stotinu godina unazad u situaciju dilema oko njihovog identiteta, kada su im nuđene identifikacije Srbin, Hrvat, nacionalno neopredijeljen, pripadnik etničke skupine, Jugosloven, musliman itd. Dakle, kada im je nuđena svaka druga identifikacija osim historijske, narodne i nacionalne identifikacije u imenu bošnjak.

budući da je historija nasilja nad jednim narodom trajala gotovo cijelih stotinu godina i da su svježe traume u odnosu na to pitanje i nedavne historije, te pogotovo u uvjetima nedovoljne informiranosti građana o toku nacionalnog opredjeljivanja bošnjaka i teškim borbama koje su morali voditi da dobiju svoje temljeno pravo da se nazivaju svojim imenom, ove dileme mogu realno dovesti  u zabludu i navesti na pogrešnu identifikaciju veliki broj ljudi.

Nedovoljna informiranost, te slučajno ili namjerno planirane zablude, a pogotovo or- kestrirana alternativna rješenja i imenovanja nacionalnog identiteta koja su izvedena iz nasilne historije nacionalne identifikacije bošnjaka tokom cijelog XX stoljeća, mogu biti uzrokom da slika o broju bošnjaka i o njima kao narodu, a time i o stanju njihovih prava bude ponovno falsificirana.

Imajući sve to u vidu, Svjetski bošnjački kongres ZaHTIJeVa od organa vlasti bosne i Hercegovine, od organa upravljanja agencije za statistiku bosne i Hercegovine, te od stati- stičkog ureda evropske komisije (eurostat-a):

Član 1.

Da se utvrdi jedinstven budžet za finansiranje popisa na nivou države bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u bosni i Hercegovini 2013. godine, u nadležnosti agencije za statistiku bosne i Hercegovine, te da se finansira- nje procesa popisa stanovništva, domaćinstava i stanova vrši sa jedinstvenog računa.

Član 2.

Da se problematika “bosansko-hercegovačkog državljanstva” (pitanje 19) isključivo tretira u skladu sa ustavom bosne i Hercegovine kao i važećim Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u bosni i Hercegovini 2013. godine, i u skladu sa evropskim stan- dardima koja predviđaju isključivo državljanstvo države, a ni u kom slučaju državljanstvo pokrajine, regije, entiteta i slično.

Član 3.

Da se prilikom pripreme metodoloških dokumenata, neophodnih uputstava i obuka po- pisnog osoblja dozvoli čitanje takozvanih osjetljivih pitanja iz popisnice (pitanja 24, 25 i 26), odnosno pitanja koja se odnose na: etničko/nacionalno izjašnjavanje, Izjašnjavanje o vjeroispovijesti i maternji jezik, te da se ni u kom slučaju ne smije praviti izuzetak nečitanja ponuđenih modaliteta navedenih pitanja.

Član 4.

Da sastav popisnog osoblja i članova komisija kako kantonalnih popisnih komisija tako i popisnih komisija lokalne samouprave, mora biti strogo u skladu sa Zakonom o popisu sta- novništva, domaćinstava i stanova u bosni i Hercegovini 2013. godine, tj. da su sastavljene od legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda prema popisu iz 1991. godine. Ovo se posebno odnosi na zloupotrebe i manipulacije prilikom imenovanje Popisnih komisija lokalne samouprave imenovanjem “podobnih” predstavnika određenog naroda, a ne legiti- mnih predstavnika institucija pojedinog naroda.

Član 5.

Da se u Prijavi kandidata za člana Popisne komisije lokalne samouprave u kriterijima koji se odnose na status u aktivnosti pored organa uprave navedenih u „Proceduri za izbor popi- snih organa i osoblja koje će biti angažovano u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u biH u 2013. godini“, uvrste i dodatne kategorije, i to:

1. Zaposlenik u nevladinom sektoru na lokalnom nivou; 2. Zaposlenik u nevladinom sek- toru iz druge općine u biH, sve zarad transparentnosti i obezbjeđenja kvalitetne popisne procedure, te da se osigura da predstavnik ima podršku i potporu kulturnih, nacionalnih, vjerskih i drugih institucija pojedinog naroda.

Član 6.

Da se odmah i bezuvjetno uvaže zahtjevi bošnjačkih državnih, nacionalnih i kulturnih autoriteta i institucija da se pod pojmom „bošnjak“ tretira i odrednica „musliman“, te da se prilikom obrade i objave podataka rezutata popisa navedene odrednice objedine i iskažu kao jedna kategorija, i to „bošnjak“ u skladu sa ustavom bosne i Hercegovine.

Član 7.

Da se planirani popis osoba na radu i boravku u inostranstvu, mora izvršiti na način da se na popisnom obrascu pored ostalih pitanja nalaze obavezna pitanja o kojima se te osobe mora- ju izjasniti: 1. Prijeratna adresa prebivališta u bosni i Hercegovini (adresa na kojoj je osoba živjela u vrijeme popisa 1991.godine); 2. Popis imovine koju osoba posjeduje na teritoriji bosne i Hercegovine; 3. Namjera povratka u bosnu i Hercegovinu; i 4. Državljanstvo.

Član 8.

Da se prema Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u bosni i Hercegovini 2013. godine, obezbijedi i osigura od zloupotrebe i neovlaštenog korišćenja jedinstvena baza podataka na nivou agencije za statistiku bosne i Hercegovine.

Član 9.

Da se prestane sa nepoštivanjem ustava bosne i Hercegovine i marginalizacijom bošnjačkog nacionalnog pitanja u procesu Popisa čime se šalje poruka bošnjacima o skrivenim namjera- ma legalizacije Genocida i nasilnom mijenjanju demografske slike bosne i Hercegovine.

Član 10.

Da se ovi zahtjevi odmah i bezuvjetno shvate savjesno i odgovorno, jer savjesni i odgovorni bošnjaci neće dopustiti da im se šutke ubija budućnost njihove djece, te da svojim ne- znanjem ili skrivenim namjerama onemogućite bošnjačkim institucijama slanje pozitivne poruke i poziva bošnjacima da se na predstojećem popisu odazovu.